Lotsstationen Långören under 250 år

Redan på medeltiden fanns utefter landets kuster s.k. kände män som vägvisare för fartyg. Under 1600-talets slut blev lotsväsendet organiserat genom en förordning 1677 under Amiralitetskollegiet. Utefter landets kuster bildades lotsstationer med ansvar för såväl lotsning som farleder, sjömärken och fyrar. Detta var således ett militärt intresse. År 1872 bildades Lotsstyrelsen, år 1920 omvandlad till Lotsverket, en civil myndighet. År 1956 blev denna en del av Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket.

Från 1724 hade landet tre Lotsdistrikt. Blekinge tillhörde Södra Lotsdistriktet indelat i 15 Lotsfördelningar. Fram till 1905 tillhörde Långören Kalmar Lotsfördelning, därefter Södra Lotsdistriktet med expedition och Lotskapten i Malmö.

Grundandet av örlogsstaden Karlskrona 1680 bidrog till att farleden från Kalmarsund genom Torhamns skärgård fick stor betydelse. Långören låg då lämpligt till för en lotsplats. Lotsstationen Långören tillkom omkring 1715 (äldsta kända belägg 1717). Långören blev ett s.k. lotshemman. De första lotsarna var Åke Elofsson och Sven Håkansson, svärson resp. son till Håkan och Annika Kraak, som bosatte sig på ön omkring 1706. Lotstraditionen som yrke fördes vidare av denna släkt fram till lotsstationens nedläggning 1960. De sista lotsförmännen på Långören var Peter Sjöström och Torsten Bergström.

I östra Blekinge fanns under 1700- och 1800-talet 9 lotsplatser, varav 4 i Torhamns skärgård – Långören, Ungskär, Inlängan-Stenshamn, Hästholmen. År 1878 fanns här totalt 22 lotsar. Långören var huvudstation med ansvar för dessa lotsplatser. Men 1878 drogs övriga lotsplatser in. Viss lotsuppassning förekom dock på dessa öar fram till 1937. När Långörens lotsplats avvecklades 1960 övertog Aspö ansvaret för hela östra Blekinge (med lotsuppassning även i Karlskrona). Sedan 1988 ansvarar Karlshamns lotsplats för hela Blekingekusten.

Beskrivningen här bygger främst på följande publikationer:
Berglund, H. 1966. Långören – Lotsarnas ö. 2. Lotstjänsten. Blekingeboken 1966, sid. 51-88.
Hägg, E. 1930, 1995. Bland lotsar och fyrmän. P.A. Norstedt & Söner Förlag.

Läs också vidare om lotsarna och deras liv på Håkan Bergströms hemsida.

Målning av Långörens lots/fiskeläge från 1890-talet, avmålad av Olle Bergåse 1941
Uppdatera denna sida
 

Lotshuset med omgivande bebyggelse, ca 1925 (foto Ernst Berglund)

Seglande lotsbåt i yttre farleden, ca 1925 (foto Ernst Berglund)

Lotskutter, ca 1925 (foto Ernst Berglund)

Sista lotsbåten 1958 (foto Håkan Bergström)

Lotsplatser i östra Blekinge under 1700- och 1800-talet