Långörens Hembygdsförening

Hembygdsföreningens främsta uppgift är att söka och förmedla kunskap om natur och kultur i Torhamns skärgård, särskilt lots- och fiskeläget på Långören. Föreningen skall verka för vården av Långörens kulturbyggnader. Föreningen är ansluten till Blekinge Hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund.

Hembygdsföreningen bildades 1997 på initiativ av Föreningen Långörasläkten. Den första uppgiften var då att arbeta för att Karlskrona kommun skulle överlåta Lotshuset till Hembygdsföreningen. Efter förhandlingar mellan hembygdsföreningens ordförande Anders Blivik och företrädare för kommunen skedde detta 1999. Eftersom länsstyrelsen förklarat lotshusfastigheten som byggnadsminne redan 1996 har det varit angeläget att genomföra en fullständig restaurering av lotshusets exteriör. Tack vare donationer och statliga bidrag på sammanlagt 340 000 kr samt frivilliga arbetsinsatser kunde detta arbete slutföras 2006. – Föreningen förvaltar även Missionshuset fr.o.m. 2010.

Hembygdsföreningen genomförde tidigt en sammanställning av publikationer som på olika sätt behandlar Torhamns skärgård, särskilt Långören. Dessa finns nu samlade i vårt arkiv. En naturlig fortsättning på detta arbete har varit föreningens engagemang i det Lokala Naturvårdsprojektet "Strövstigar i skärgården", med stöd från Statens Naturvårdsverk och Länsstyrelsen i Blekinge, i samarbete med Karlskrona kommun och övriga öar i skärgården. Det syftar till dokumentation och restaurering av natur- och kulturlandskap samt information till allmänheten. Projektet har bedrivits 2005-2007 och som resultat har vi nu en markerad strövstig med guidebroschyr, utställning i lotshuset och hemsida för Långören. Utställningen och hemsidan kommer att kompletteras successivt av boende på ön med olika specialkunskaper. Inom ramen för detta projekt har en arkitektstudent genomfört en fullständig dokumentation av den nutida bebyggelsen.

Verksamheten i lotshuset inleddes 1999 med kurser och föreningsmöten. Samma år startade uthyrningen av övre våningen som vandrarhem. Beläggningen under somrarna har gradvis ökat till ca 175 personnätter/år. Sedan 2002 har vi arrangerat en hembygdsdag sista helgen i juli med inbjudna föreläsare. Ibland har föreläsningen följts av exkursion på Skäret. Vi har samlat 30-40 deltagare vid varje tillfälle, några har kommit även från grannöarna. Vi har också ordnat enklare sammankomster med bildvisning, utställningar, m.m. Föreningens årsstämma hålls alltid andra söndagen i juli.

Medlemsskap erhåller man genom inbetalning av 100 kr (för familjemedlemmar med samma adress ytterligare 20 kr/person) till postgiro 1565884-2. Glöm inte att meddela postadress! Varje år, i juni och december, skickar vi medlemsbrev med information om verksamheten.

Verksamhetsberättelse 2014–2015
Protokoll årsstämma 2015
Nyårsbrev januari 2016


Uppdatera denna sida
 

Hembygdsföreningens logotyp


Samvaro i lotshuset under Hembygdsdagen 2007

Exkursion på Skäret sommaren 2005

Slåtter på Lilla Slätt 2008

Utställda bruksföremål 2008

Textilutställning 2009